BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE


Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki prezentuje tłumaczenie na język migowy informacji na temat IV edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie.

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Czytaj więcej

Budżet Partycypacyjny.

Budżet Partycypacyjnyjest to proces, w którym mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta. Dzięki uczestnictwu w tym procesie współdecydują na co zostaną przekazane środki finansowe z danego budżetu.

BP – w Polce nazywany jest również „budżetem obywatelskim”

Kryteria dotyczące Budżetu Partycypacyjnego.

 1. Bardzo ważnym elementem tworzenia BP jest dyskusja pomiędzy mieszkańcami a urzędami z jakimi później będą współpracować.
 2. Dyskusja w ramach BP dotyczy jasno określonych i ograniczonych środków finansowych.
 3. Wyniku ogłoszone w BP są wiążące – mieszkańcy otrzymują informacje o wybranych projektach, które następnie muszą być zrealizowane.
 4. BP jest projektem długofalowym, organizowanym co roku.

Czytaj więcej

Czym jest partycypacja?

Partycypacja to inaczej współdecydowanie, współuczestniczenie, angażowanie się, branie w czymś udziału.

Partycypowanie daje nam możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania pomysłów, przedstawiania argumentów.

Partycypując mamy możliwość zaangażowania się w projekt, plany, lub zamierzenia np. władz dzielnicy w której mieszkamy.

Partycypacja obywatelska, która opiera się na komunikacji z władzą, daje nam, mieszkańcom, możliwość współdecydowania o losach naszej okolicy.

Partycypacja obywatelska w zależności od stopnia, w jaki mogą się zaangażować mieszkańcy, może przybierać różne formy. Ten podział przedstawia tzw. drabina partycypacji.

Najniżej znajduje się stopień, który określamy: Informowanie. Obywatele są jedynie biernymi odbiorcami informacji o działaniach podjętych przez władze.

Kolejny stopień to: Konsultacje społeczne. W tym przypadku władze dają obywatelom możliwość wypowiedzenia się w sprawie planowanych zamierzeń. Celem konsultacji jest podjęcie przez władzę takich decyzji, które będą uwzględniać wole mieszkańców. Wynik konsultacji nie jest jednak wiążący i finalnie nie musi być wzięty podczas podejmowania ostatecznych decyzji.

Najwyżej na drabinie partycypacji znajduje się współdecydowanie i współrządzenie.

Narzędziami, który pozwalają mieszkańcom realnie wpływać na decyzje samorządów jest między innym inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, która pozwala na wspólną realizacje zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcie, to mogą złożyć wniosek do Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Budżet partycypacyjny. Umożliwia on mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu części lub całości budżetu miasta lub gminy na konkretne cele. Władze oddają jakąś część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez: zgłaszanie projektów, dyskusje nad nimi i ostatecznie oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Budżet partycypacyjny pozwala na bardziej efektywne gospodarowanie pieniędzmi. Jest tak, ponieważ ułatwia wybranie najistotniejszych ii najpilniejszych potrzeb mieszkańców, a sami mieszkańcy maja poczucie, że ich głos i opinia są ważne i się liczą

 

Czytaj więcej

Historia Budżetu Partycypacyjnego.

W latach 90-tych XX wieku w Mieście Porto Alegre w Brazylii został wprowadzony po raz pierwszy projekt budżetu partycypacyjnego. Mił na celu poprawę warunków życia najuboższych obywateli miasta. Projekt okazał się wielkim sukcesem i w niedługim czasie zyskał duża popularność w innych miastach Brazylii.

Pomysł rozprzestrzenił się na cały świat, na takie kontynenty jak Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Ameryka Północna i Europa.

W Europie pomysł Budżetu Partycypacyjnego jest realizowany w takich krajach jak: Włochy, Hiszpania, Niemcy Francja, Wielka Brytania.

BP do Polski trafił w 2011 roku do Sopotu. W roku 2014 co najmniej 80 polskich miast realizowało budżet partycypacyjny. Były to miedzy innymi: Białystok, Elbląg, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Płock, Poznań, Radom, Rybnik, Sopot, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Czytaj więcej

Budżet Partycypacyjny.

BP to najskuteczniejsza praktyka mająca na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastem.

Zalety BP:

 • Aktywizacja mieszkańców, którzy regularnie i aktywnie współdecydują o wybranych formach rozwoju miasta;
 • Widocznie wpływa na proces tworzenia społeczeństw obywatelskiego;
 • Pozwala nawiązać dialog pomiędzy urzędnikami a organizacjami pozarządowymi jak też pojedynczymi obywatelami;
 • Daje możliwość wglądu w sposób wydatkowania środków publicznych;
 • Przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście;
 • Kieruje środki do najbardziej potrzebujących obszarów terytorialnych grup społecznych;
 • Angażuje grupy społeczne, które dotychczas nie uczestniczyły w partycypacji;

Podnosi poziom efektywności polityki danego miasta, gminy, dzielnicy.

Czytaj więcej

Harmonogram IV edycji.

Czytaj więcej

Budżet partycypacyjny w dzielnicach.

W Warszawie mieszkańcy współdecydują o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych. Oznacza to, że w sumie w Warszawie odbywa się 18 budżetów partycypacyjnych! Kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 1-2 % budżetu dzielnicowego. Łącznie do rozdysponowania w IV edycji bp jest ponad 61 mln zł.

W każdej dzielnicy został wyznaczony koordynator, który zajmuje się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego. We wszystkich dzielnicach pracują też zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Zespoły składają się z przedstawicieli: mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych i urzędników.

Budżet partycypacyjny w dzielnicach różni się:

 • kwotą do dyspozycji mieszkańców (od 1% do 2% budżetu danej dzielnicy)
 • podziałem dzielnicy na mniejsze obszary, w ramach których można zgłaszać projekty i głosować
 • podziałem dzielnicy na poziomy: lokalny i ogólnodzielnicowy
 • wyznaczeniem i wielkością limitu, którego nie może przekroczyć koszt jednego projektu
 • możliwością zgłaszania projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy

Czytaj więcej

Realizacja przykładowych projektów z 2 edycji (na rok 2016).

Jako przykłady poniżej prezentujemy kilka projektów z 2 edycji.

Zakup materiałów wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci dla klubu mam.

Przeczytaj więcej:


Kontenery na śmieci – dbamy o czysty las – kontynuacja.

Przeczytaj więcej:


Wodny plac zabaw dla Wawra.

Przeczytaj więcej:


Budżet Partycypacyjny.

W ramach III edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie do podziału było prawie 59 milionów złotych. Warszawiacy zgłosili 2 649 projektów, do etapu głosowania trafio 1 750 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Do realizacji warszawiacy wybrali 770 projektów. Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w styczniu 2017 roku, po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy budżetu miasta na 2017 rok.


Czytaj więcej