BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIENAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Czytaj więcej

Skąd pochodzą środki finansowe na realizację projektów?

Środki finansowe na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu pochodzą z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, jest to część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Czytaj więcej

Na jakich zasadach odbywa się realizacja zwycięskich projektów?

Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo. Za realizację odpowiedzialne będzie m.st. Warszawa.
Czytaj więcej

Co, jeśli mój projekt nie zostanie wybrany w głosowaniu?

Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób – aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Nie wszystkie projekty będą więc mogły być zrealizowane. Podobny projekt można tez oczywiście zgłosić do budżetu partycypacyjnego ponownie w kolejnym roku.

Czytaj więcej

Kto może głosować i zgłaszać projekty w budżecie partycypacyjnym?

W budżecie partycypacyjnym może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy.

Zgłaszać projekty i głosować w budżecie partycypacyjnym mogą osoby mieszkające w Warszawie – nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miejscowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie partycypacyjnym! Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby niepełnoletnie – w takim przypadku konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, którą można wypełnić w Internecie podczas głosowania lub zgłaszania projektu (lub na specjalnym druku papierowym).

Czytaj więcej

Nie posiadam polskiego obywatelstwa i nie mam nadanego numeru PESEL, czy mimo to mogę wziąć udział w budżecie partycypacyjnym?

Tak, ale tylko jeżeli stale zamieszkujesz na terenie m.st. Warszawy. Wystarczy, że w formularzu zgłoszeniowym zamiast numeru PESEL podasz numer dokumentu uprawniającego Cię do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj!

Zanim zgłosisz swój projekt lub weźmiesz udział w głosowaniu powinieneś zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy. Wizyta ma na celu uwzględnienie Cię na liście osób, których projekty  lub głosy będą uznane za ważne, nawet pomimo braku wskazania numeru PESEL w formularzu zgłoszeniowym projektu lub w karcie do głosowania.

Podczas wizyty:

 1. Okaż ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty w przypadku obywateli państw należących do bezpaszportowej strefy Schengen) uprawniający Cię do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Złóż oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (oświadczenie nie jest wymagane, jeśli chcesz złożyć swój projekt w wersji papierowej, pod warunkiem, że złożysz go zaraz po okazaniu dokumentu, o którym mowa w punkcie 1).

Czytaj więcej

Co to jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

W każdej dzielnicy pracuje zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany.

Zespoły pracują nad szczegółowymi zasadami przebiegu budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy. Wszystkie spotkania zespołów są otwarte dla zainteresowanych mieszkańców. Jeśli nie jesteś członkiem zespołu, a interesujesz się jego pracami, możesz uczestniczyć w spotkaniach jako obserwator – sprawdź na stronie swojej dzielnicy, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie.

Zespoły powołane są na czas trwania jednej edycji budżetu partycypacyjnego, czyli na około rok.

Skład każdego zespołu:

 • 6 mieszkańców
 • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • radnych dzielnicowi (po 1 z każdego klubu)
 • do 5 radnych osiedlowych
 • od 4 do 5 urzędników dzielnicowych
 • przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy
 • przedstawiciela dzielnicowej rady seniorów

Zadania zespołów:

 • ustalenie definicji ogólnodostępności projektów, która obowiązywać będzie w dzielnicy
 • ewentualny podział dzielnicy na mniejsze obszary
 • ustalenie poziomu ogólnodzielnicowego
 • podział kwoty pieniędzy przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na poszczególne obszary (jeśli są)
 • ustalenie ewentualnego limitu, którego nie może przekroczyć koszt jednego projektu
 • ocena ogólnodostępności każdego z projektów
 • decyzja o uwzględnieniu odwołania od wyniku weryfikacji

Czytaj więcej

Co to jest zespół ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?

Rada ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy została powołana 5 grudnia 2013 r. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego.

Czytaj więcej

Jak można zgłosić projekt?

Składanie projektów w IV edycji budżetu partycypacyjnego będzie trwało od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku.

Projekt do budżetu partycypacyjnego najłatwiej było złożyć on line – poprzez formularz dostępny na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 1 grudnia.

Projekt można złożyć też w formie papierowej – formularz papierowy można będzie wydrukować lub wziąć z urzędu i po wypełnieniu przynieść lub wysłać do odpowiedniego urzędu dzielnicy.

Do każdego formularza należy dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt – osoby popierające projekt muszą być mieszkańcami Warszawy, niekoniecznie danej dzielnicy.

Należy też przygotować wstępny kosztorys projektu.

Czytaj więcej