BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIECzy, żeby zgłosić projekt, muszę być zameldowany w Warszawie?

Nie, żeby zgłosić projekt w budżecie partycypacyjnym (lub zagłosować), nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – wystarczy mieszkać w Warszawie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miejscowości, możesz zgłosić swój projekt!

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawa. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy będzie weryfikował deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy.

Czytaj więcej

Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą złożyć projekt?

Tak, w budżecie partycypacyjnym może złożyć projekt każdy mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy bez względu na wiek! Oczywiście niepełnoletni mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy powinni być w takim wieku, aby mieć świadomość tego, jaki projekt zgłaszają.

Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego:

 • przy papierowym składaniu projektu trzeba dołączyć podpisaną zgodę (można ją pobrać TU lub wypełnić w urzędzie dzielnicy w momencie składania projektu),
 • przy składaniu projektu przez internet rodzic wpisuje swoje dane w odpowiednich polach, które pokażą się po weryfikacji przez system numeru PESEL.

W budżecie partycypacyjnym może uczestniczyć zatem każda osoba zamieszkująca na terenie m.st. Warszawy, niezależnie od wieku.

Osoby niepełnoletnie chcąc wziąć udział w procesie budżetu partycypacyjnego powinny dysponować zgodą rodzica (opiekuna prawnego). Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) jest konieczna również z tego względu, że udział osób niepełnoletnich w procesie budżetu partycypacyjnego wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych. O ile pełnoletni mieszkaniec m.st. Warszawy może sam wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych to w przypadku osób niepełnoletnich, taką zgodę mogą wyrazić wyłącznie ich rodzice (opiekunowie prawni).

Czytaj więcej

Ile projektów mogę zgłosić?

Można zgłosić dowolną liczbę projektów, w dowolnej liczbie dzielnic 🙂

Jednak zagłosować będzie można na projekty tylko w jednej, wybranej dzielnicy.

Czytaj więcej

Kto może podpisać się na liście poparcia?

Do składanego projektu musisz dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają ten pomysł. Poprzeć projekt może każdy mieszkaniec Warszawy – nie musi być to osoba mieszkająca w dzielnicy, której ten projekt dotyczy. Nie musi być to też osoba pełnoletnia, w takim przypadku jednak będzie dodatkowo konieczny podpis jej opiekuna prawnego.

Czytaj więcej

Czy mogę złożyć projekt tylko w swojej dzielnicy?

Nie, można złożyć projekt w kilku różnych dzielnicach.

Czytaj więcej

Studiuję i mieszkam w akademiku – czy mogę złożyć projekt?

Zgłaszać projekty i głosować w budżecie partycypacyjnym mogą osoby mieszkające w Warszawie – nie jest wymagane zameldowanie. Jeśli więc np. studiujesz w Warszawie i mieszkasz w akademiku, a jesteś zameldowany w innej miejscowości, możesz zgłosić projekt, a później głosować w budżecie partycypacyjnym!

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdżasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie partycypacyjnym!

Czytaj więcej

Czy projektodawca może określić wykonawcę swojego projektu?

Nie. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

Dlatego też projekt nie może zawierać wskazania wykonawcy.

Czytaj więcej

Czy można wycofać zgłoszony projekt?

Tak. Projektodawca może wycofać swój projekt, ale tylko do 26 maja 2017 roku. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu projektu należy jak najszybciej poinformować o tym odpowiedni urząd dzielnicy.

Czytaj więcej

Czy trzeba przygotować dokładny projekt architektoniczny?

Nie. Za przygotowanie dokładnego projektu wykonawczego, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie odpowiedzialne m.st. Warszawa. Aby zgłosić swój projekt do wykonania w ramach budżetu partycypacyjnego, wystarczy zamieścić opis pomysłu w przewidzianym do tego polu formularza i oszacować kosztorys.

Czytaj więcej

Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?

Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać w trakcie licznych dyżurów konsultacyjnych organizowanych w każdej dzielnicy podczas składania projektów oraz w trakcie maratonów pisania projektów.

Terminy dyżurów i maratonów można znaleźć na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach dzielnicowych.

W przypadku ogólnych pytań dotyczących wypełnienia formularza zgłoszeniowego, można także napisać do nas na adres www.twojbudzet@um.warszawa.pl, zadać pytanie poprzez profil na FB lub skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy KOORDYNATORZY ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

Czytaj więcej

Czy można zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim?

Niestety nie. Budżet partycypacyjny w Warszawie przeprowadzany jest wyłącznie na poziomie dzielnic Warszawy. Poziom ogólnomiejski nie jest dostępny.

Czytaj więcej

Czy możliwa jest realizacja projektu na wygrodzonym terenie?

Tak, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego muszą być ogólnodostępne – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony wszystkim mieszkańcom Warszawy.

Czytaj więcej

<

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?

Projekty zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego muszą dotyczyć terenów pozostających we władaniu m.st. Warszawy oraz nieobciążonych na rzecz osób trzecich. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy Zarząd danej dzielnicy dopuścił w drodze uchwały taką możliwość.

Czytaj więcej

Jakie projekty można zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Muszą być to działania, które mieszczą się w tzw. zadaniach własnych dzielnic – czyli działania, na które dzielnica może wydawać pieniądze ze swojego budżetu.

Projekt musi spełniać kilka warunków

 • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku,
 • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
 • teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 • projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
 • nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2018,
 • musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
 • całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze, oraz w limicie na jeden projekt, jeżeli taki został wyznaczony w danej dzielnicy,
 • Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają pracownicy urzędów.

Czytaj więcej

Jak będą weryfikowane projekty zgłoszone przez mieszkańców?

Weryfikacja zgłoszonych projektów jest dokonywana przez pracowników urzędów dzielnic lub przez właściwej merytorycznie jednostki (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta) i obejmuje:

1 – sprawdzenie, czy projekt zawiera wszystkie załączniki (wymagane oraz dodatkowe),

2 – ocenę czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym,

2 – sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego,

3 – sprawdzenie czy projektodawca wskazał zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców (ogólnodostepność),

4 – sprawdzenie, czy projekt został zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,

5 – ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,

6 – analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,

7 – urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,

8 – sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieści się w puli dostępnej dla danego obszaru,

9 – sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym limicie (jeżeli limit ten został wyznaczony dla danej dzielnicy),

10 – analizę wewnętrznej spójności poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu (chodzi o to, aby tytuł i krótki opis oddawały charakter projektu i były zgodne z pełnym opisem projektu),

11 – analizę kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w latach kolejnych.

Jeżeli projekt będzie zawierał braki lub błędy, pracownicy urzędu skontaktują się z autorem w celu uzgodnienia poprawek.

Następnie zweryfikowane projekty zostaną przekazane do dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, a jeśli ich członkowie będą mieli wątpliwości co do zasadności wyniku weryfikacji projektu, będą mogli zwrócić się z prośbą o ponowną weryfikację.

Czytaj więcej

Czy projekty można zgłaszać anonimowo?

Nie. Warunkiem przyjęcia projektu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie partycypacyjnym (prawo udziału przysługuje wyłącznie osobom stale zamieszkującym na terenie Warszawy).

Czytaj więcej

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu?

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu partycypacyjnego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji.

Informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości, w tym o podmiocie posiadającym prawo do dysponowania tą nieruchomością, zawarte są w jej Księdze Wieczystej. Aby zapoznać się treścią Księgi Wieczystej, wystarczy otworzyć przeglądarkę ksiąg wieczystych, znajdująca się pod adresem www.ekw.ms.gov.pl lub udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Informacje zawarte w Księdze Wieczystej są jawne. Aby jednak uzyskać do nich dostęp, należy znać numer właściwej Księgi Wieczystej, który może podać pracownik Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (siedziba Biura znajduje się przy ul. Sandomierskiej 12). Przekazanie informacji o numerze Księgi Wieczystej nieruchomości, na podstawie ustawy Prawo Kartograficzne i Geodezyjne oraz jej aktów wykonawczych, podlega jednak opłacie 4 zł. Co więcej, Księga Wieczysta nie zawiera informacji o ewentualnych roszczeniach dawnych właścicieli w stosunku do nieruchomości.

Dlatego też, jeżeli projekt ma być zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy, uzyskanie dokładnych informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości nie jest konieczne, aby zgłosić swoją propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego.

Czytaj więcej

Co to znaczy, że projekty możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego muszą być zlokalizowane na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich?

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Pojęcia „władania” nie należy utożsamiać wyłącznie z pojęciem „własności”. Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

 • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
 • trwały zarząd;
 • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
 • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Wszystkie powyższe formy władania mogą odpowiadać wymogowi postawionemu w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie. Aby projekt został zrealizowany m.st. Warszawa musi dysponować formą władania terenem odpowiadającą zadaniu opisanemu w projekcie. Zatem nie tylko własność może kwalifikować teren jako nadający się do wykorzystania na cele realizacji projektu.

Obciążenie na rzecz osób trzecich oznacza z kolei posiadanie całości lub części praw związanych z własnością lub dysponowaniem nieruchomością przez osoby inne niż główny właściciel nieruchomości (w przypadku budżetu partycypacyjnego – osoby inne niż m.st. Warszawa). Taki stan prawny oznacza, że właściciel (m.st. Warszawa) nie może swobodnie rozporządzać swoim mieniem, a ewentualna realizacja projektu na takim terenie wymaga zgody oraz porozumienia z osobą władającą terenem.

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg określony w ww. regulaminie zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa (chyba, że Zarząd Dzielnicy dopuścił możliwość realizacji projektów na takim terenie, cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste jest zbieżny z zadaniem opisanym w projekcie, a użytkownik wieczysty gruntu wyraził zgodę na wykorzystanie jego terenu).

Czytaj więcej

Gdzie mogę zapoznać się ze strategiami i programami Warszawy?

Szczegółowe informacje o przyjętych strategiach i programach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego (dane kontaktowe TUTAJ).

Czytaj więcej

Czy można odwołać się od wyniku weryfikacji projektu?

Tak, w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie.

Wniosek o ponowną weryfikację (z określeniem jej zakresu i z uzasadnieniem) trzeba złożyć do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem koordynatora do 11 maja 2017 roku. Wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem prezentowany jest przez projektodawcę lub jego przedstawiciela i omawiany jest na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

W tym posiedzeniu zespołu uczestniczy członek Zarządu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową. Ponowna weryfikacja projektu prowadzona jest po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu.

Informacja o wyniku ponownej weryfikacji przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 maja 2017 roku. Wynik ponownej weryfikacji będzie ostateczny.

Czytaj więcej