ZNAKI BANKOWE


Depozyt

Opis Depozyt jest to inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu środków finansowych bankowi na pewien czas. Popularnie depozyt nazywany jest lokatą bankową.


Debet

Opis Debet powstaje wtedy, kiedy właściciel konta wypłaci z niego większą sumę pieniędzy, niż suma znajdująca się na koncie.


Całkowity koszt kredytu

Opis Całkowity koszt kredytu suma wszystkich wydatków ponoszonych w związku z kredytem przez kredytobiorcę.


Bilans

Opis Bilans zestawienie obrazujące stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia oraz pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą być takie same.


Bankowość prywatna

Opis Bankowość prywatna „private banking”, pakiet usług bankowych oferowany zamożnym klientom. Charakteryzuje się dużym zindywidualizowaniem oferty banku „skrojonej” pod potrzeby i możliwości finansowe konkretnego klienta.


Aneks (do umowy kredytowej)

Opis Aneks (do umowy kredytowej) uzupełnienie umowy o zapisy, które zmieniają bądź uzupełniają pierwotne treści dokumentu. Zmiany mogą na przykład dotyczyć wydłużenia okresu kredytowania, podniesienia lub zmniejszenia kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty zobowiązania, zmiany waluty itd.


Żyrant / poręczyciel

Opis Żyrant / poręczyciel osoba mająca wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić.


Zysk netto

Opis Zysk netto zysk brutto firmy pomniejszony o podatek dochodowy.