ZNAKI EKONOMICZNE


Wskaźnik Big Maca

Opis Wskaźnik Big Maca Lokalna cena hamburgera Big Mac w restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, że Big Mac jest produktem standardowym, jego cena jego winna być taka sama na całym świecie. Okazuje się jednak, że ceny Big Maca znacznie się różnią pomiędzy krajami. W związku z tym porównanie ceny […]


Szara strefa

Opis Mianem szarej strefy (lub gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa.


Stopa procentowa

Opis Stopa procentowa jest to cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Koszt ten wyraża się zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy, mierzony w ujęciu rocznym (tzn. gdyby suma została pożyczona – i zwrócona – dokładnie po roku). Jeśli ktoś pożycza pieniądze na krótszy okres, to zapłaci jedynie […]


Skarbowe papiery wartościowe

Opis Skarbowe papiery wartościowe to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Do skarbowych papierów wartościowych należą bony skarbowe i obligacje skarbowe.


Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

Opis Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmuje decyzje w sprawach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. RPP ustala corocznie założenia polityki pieniężnej.


Produkt krajowy brutto (PKB)

Opis Produkt krajowy brutto (PKB) stanowi sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie kraju w ciągu określonego czasu (zazwyczaj w roku).


Popyt

Opis Popyt to ilość towarów i usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący.


Podaż

Opis Podaż to ilość towarów i usług, która przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży przez producentów.


Mikroekonomia

Opis Mikroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się ludzkimi zachowaniami i wyborami w odniesieniu do względnie małych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, firmy, gałęzie przemysłu lub pojedyncze rynki. Dziedzina ta bada, w jaki sposób ludzie dokonują wyborów: • Co konsumować, czyli jakie dobra zakupić, przy ograniczonych zasobach, aby osiągnąć maksymalną użyteczność, […]