Deklaracja dostępności


Wstęp

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pzg.warszawa.pl

Data publikacji: 2020-09-22

Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27

Status strony

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • opublikowane mapy z lokalizacją punktów informacyjnych, szkoleń, itp. nie są dostępne: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony 

Na stronie większość treści skierowanych do osób głuchych posługujących się polskim językiem migowym (PJM) jest przetłumaczona na PJM (w postaci osadzonych filmików z YouTube).

Nie wszystkie filmy z tłumaczeniem treści na PJM zawierają napisy. Filmy niezawierające napisy odnoszą się do tłumaczenia treści zawartej na stronie lub podstronie. W tytule wpisu znajdują się oznaczenia „PJM”, „Lektor PL” lub „Napisy PL”. Jeśli to możliwe, obok tytułu wpisu znajdują się oznaczenia graficzne wskazujące na istnienie tłumaczonych treści na PJM.

Skróty klawiaturowe na stronie www.pzg.warszawa.pl

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Baltyn, e-mail: piotr.baltyn@pzg.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 882 088 890. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki znajduje się na 1 piętrze przy ul. Białostocka 4 w Warszawie. Aby wejść do siedziby, należy przez przez bramę (pierwsze drzwi po lewej w przejściu na dziedziniec).

Budynek jest tylko częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brakuje windy, podjazdu i toalet dla osób niepełnosprawnych. Część z pomieszczeń znajduje się na parterze, dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z podjazdem.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Mapa tyflograficzna znajduje się na parterze po wejściu do siedziby, oraz na I piętrze. Pomieszczenia na I piętrze są oznaczone tablicami z alfabetem Braile’a. Schody są oznaczone taśmą strukturalną dla osób słabowidzących. 

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowemu (SJM) w godzinach funkcjonowania Związku. Domofon znajdujący się na klatce schodowej wyposażony jest w sygnalizację świetlną.