Klauzula przetwarzania danych osobowych w korespondencji e-mailowej


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w nadesłanej korespondencji jest Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4. Administrator oświadcza, że w trosce o dane osobowe swoich współpracowników, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Baltyna, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pzg.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz zabezpieczenia dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji a następnie archiwizowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki email.

W ramach usługi Google Workspace korzystamy z usług firmy działają poza granicami Unii Europejskiej i dane mogą być zlokalizowane np. na terenie Stanów Zjednoczonych. Transfer danych odbywa się na podstawie decyzji Komisja Europejska z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie podlega profilowaniu.

Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Na podstawie danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje mogące mieć konsekwencje prawne lub podobne oraz dane nie będą podlegać profilowaniu.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.