Art. 101.


Art. 101.

  1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
  2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.