Art. 108.


Art. 108.

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.