Art. 110.


Art. 110.

  1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.
  2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.
  3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.