Art. 141.


Art. 141.

  1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.
  2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.