Art. 146.


Rozdział VI

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Art. 146.

 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
 3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:1) zapewnia wykonanie ustaw,2) wydaje rozporządzenia,

  3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

  4) chroni interesy Skarbu Państwa,

  5) uchwala projekt budżetu państwa,

  6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

  7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,

  8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

  9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

  10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,

  11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,

  12) określa organizację i tryb swojej pracy.