Art. 147.


Art. 147.

  1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
  2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
  3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
  4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.