Art. 148.


Art. 148.

Prezes Rady Ministrów:

  1. reprezentuje Radę Ministrów,
  2. kieruje pracami Rady Ministrów,
  3. wydaje rozporządzenia,
  4. zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
  5. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
  6. sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
  7. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.