Art. 152.


Art. 152.

  1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
  2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.