Art. 162.


Art. 162.

  1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.
  2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,

    3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

     

  3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
  4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.