Art. 165.


Art. 165.

  1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.
  2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.