Art. 204.


Art. 204.

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

  1. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  2. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3.  informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.

2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.