Art. 207.


Art. 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.