Art. 237.


Art. 237.

  1. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji w sprawach o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych, przy czym o karze aresztu orzeka sąd.
  2. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd.