Art. 34.Art. 34.

  1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.
  2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.