Art. 85.


Art. 85.

  1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
  2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
  3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.