Art. 95.


Rozdział IV


SEJM I SENAT

Art. 95.

  1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
  2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.