KURS A2 – PODSTAWOWY


HARMONOGRAM I CENNIK

 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa Cena
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

WRZESIEŃ – LISTOPAD
06.09 – 24.11.2022

(90 godzin dydaktycznych)

 

w czwartki i piątki
godz. 17:00 – 20:15
KURS ON-LINE

Grupa 5

Cena: 1200 zł
 

 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ
03.09 – 04.12.2022

(90 godzin dydaktycznych)

 

 

 

w soboty i niedziele
godz. 12:45 – 16:15

 

KURS ON-LINE

Grupa 6

 

Cena: 1200 zł

 

2023
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

STYCZEŃ – MARZEC
16.01 – 06.03.2023

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

 

w poniedziałki, środy i piątki
godz. 17:00 – 20:15

 

KURS ON-LINE

Grupa 1

Cena: 1200 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

MARZEC – CZERWIEC
21.03 – 15.06.2023

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

we wtorki i czwartki
godz. 17:00 – 20:15
KURS ON-LINE

Grupa 2

Cena: 1200 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

MARZEC – CZERWIEC
18.03 – 04.06.2023

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

 

w soboty i niedziele
godz. 13:00 – 16:30

 

 

KURS ON-LINE

Grupa 3

 

Cena: 1200 zł

Dokładny opis kursu PJM A2 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM A2


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka wpłaconaStaram sie o dofinansowanie z PFRON

  **w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka nie jest wymagana. Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora. Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom A2

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM A2

  Program kursów A2 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A1. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

   

  W procesie szkolenia uczestnik rozwinie umiejętności z zakresu:

  – gramatyki PJM

  – ćwiczenia utrwalające nabyte umiejętności na poziomie A1

  – komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym, rozumienia i stosowania wypowiedzi w zakresie potrzeb życia codziennego oraz opisywania swojego pochodzenia i otoczenia

  – słownictwo (ok. 550 znaków ideograficznych)

  – ćwiczenia z zakresu tłumaczenia krótkich tekstów i konwersacji

  – ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów

   

   

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Cena obejmuje: Materiały dydaktyczne, wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursów.