KURS B1 – ŚREDNIOZAAWANSOWANY 2


 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa
Cena
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

06.09 – 24.11.2022

KURS ON-LINE

90 godzin dydaktycznych

 

w czwartki i piątki

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 4  Cena: 1200 zł
 

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ

03.09 – 04.12.2022

KURS ON-LINE

90 godzin dydaktycznych

 

w soboty i niedziele

godz. 12:45 – 16:15

Grupa 5  Cena: 1200 zł
2023
 

MARZEC – CZERWIEC

20.03 – 12.06.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i środy

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 1  Cena: 1200 zł
 

MARZEC – CZERWIEC

25.03 – 18.06.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 2  Cena: 1200 zł


Dokładny opis kursu PJM B1 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B1


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka wpłaconaStaram sie o dofinansowanie z PFRON

  **w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka nie jest wymagana. Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora. Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B1

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM B1

  Program kursów B1 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A2. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

   

  Przewidywane efekty szkolenia:

  – uczestnik rozumie i stosuje złożone wypowiedzi z życia codziennego,

  – uczestnik rozumie i stosuje liczebniki inkorporowane oraz klasyfikatory opisowe,

  – uczestnik po ukończeniu warsztatów powinien być odpowiednio przygotowany do służenia pomocą osobie Głuchej jako tłumacz języka migowego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

   

   

  Cena obejmuje: Materiały dydaktyczne, wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursów.