KURS B1 – ŚREDNIOZAAWANSOWANY


 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa
Cena
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

05.09 – 21.11.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

we wtorki i czwartki

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 4 Cena: 1400 zł
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

02.09 – 26.11.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 5 Cena: 1400 zł
2024
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A2

MARZEC – MAJ
11.03 – 29.05.2024

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i środy

godz. 17:00 – 20:15

KURS ON-LINE

Grupa 1

Cena: 1400 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A2

MARZEC – CZERWIEC
16.03 – 23.06.2024

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

KURS ON-LINE

Grupa 2

Cena: 1400 zł


Dokładny opis kursu PJM B1 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B1


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka (200zł) wpłacona - nie staram się o dofinansowanie PFRON.Zaliczka (70zł / 140zł) wpłacona - staram sie o dofinansowanie z PFRON

  ** Ważne: przeczytaj poniżej, zanim przejdziesz dalej.
  - W przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka w zależności od dofinansowania wynosi 5% lub 10% wysokości ceny kursu, czyli 70zł lub 140zł.
  - W przypadku nieubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka wynosi 200zł.
  - Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora.
  - Zaliczkę należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.

   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B1

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM B1

  Program kursów B1 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A2. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

  Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 

  Uczestnik Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów PJM. 

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu B1 z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.