KURS B1 – ŚREDNIOZAAWANSOWANY


 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa
Cena
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A2

WRZESIEŃ – LISTOPAD
02.09 – 18.11.2024

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i czwartki

godz. 17:00 – 20:15

KURS ON-LINE

Grupa 3

Cena: 1600 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A2

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ
07.09 – 08.12.2024

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

KURS ON-LINE

Grupa 4

Cena: 1600 zł


Dokładny opis kursu PJM B1 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B1


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w kursie jest wpłacenie zaliczki w wysokości:

   200 zł - w przypadku nie ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON80 zł - dla osób doświadczających trwałej lub okresowej trudności w komunikowaniu się (ze względu na stan zdrowia) i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON160 zł - dla rodzin lub osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobą osób doświadczającą trwałej lub okresowej trudności w komunikowaniu się (ze względu na stan zdrowia) i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON

  Brak wpłaty zaliczki w terminie do trzech dni po zapisaniu się na kurs, będzie jednoznaczne z rezygnacją w udziale.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B1

   
   

  Dodatkowe pytania/informacje:


   
   

  Oświadczenia:

  Chcę otrzymać dostęp do usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.*

  Przyjmuję do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia się kursu.*

  Zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wybranej wysokości w terminie 3 dni od zapisania się na kurs na numer konta Organizatora.*

  Akceptuję Warunki udziału w kursie PJM. Warunki udziału w kursie PJM znajdują się pod formularzem zgłoszeniowym.*

   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  Warunki udziału w kursie PJM

  1. Organizatorem kursów PJM jest Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4.
  2. Kontakt do organizatora: e-mail: kstachewicz@pzg.warszawa.pl, telefonicznie: 882 088 890,  22 619 92 95.
  3. Konto do wpłat: 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
  4. Postanowienia poniższe nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
  5. Do udziału w kursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika:
   1. komputera lub podobnego urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub inne;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie umożliwia odrabiania zajęć w innym terminie, w przypadku nieobecności uczestnika lub awarii sprzętu/ Internetu, o którym jest mowa w pkt. 5 lit. “a” i “b”. 
  7. Warunkiem udziału w kursie jest opłacenie całości kosztów, wskazanych w ogłoszeniu o szkoleniu, maksymalnie na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  8. Organizator w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od niego (nie zebranie się grupy, nagła choroba wykładowcy itp.), zastrzega sobie prawo odwołania kursu.
  9. Organizator, jeśli wystąpi zdarzenie opisane w pkt. 8, zaproponuje uczestnikom inny termin zajęć lub na życzenie uczestnika, zwróci opłacony koszt udziału w kursie.
  10. Zawiadomienie o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć organizator wysyła w formie elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres email oraz podejmuje próbę zawiadomienia telefonicznie.
  11. Organizator nie odpowiada za dodatkowo poniesione przez uczestnika koszty udziału w kursie (np. koszt wcześniej zakupionych biletów, zakwaterowania itp.), jeśli nastąpi zdarzenie opisane w pkt. 8.
  12. Uczestnik przed rozpoczęciem się kursu, może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w nim. W takim wypadku organizator zobowiązuje się zwrócić opłacony koszt udziału w kursie.  
  13. w celu rezygnacji z kursu, Uczestnik zobowiązany jest wysłać oświadczenie na adres email: kstachewicz@pzg.warszawa.pl.
  14. Zwrot kosztów udziału w kursie, odbędzie się na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na inny wskazany w oświadczeniu odstąpieniu od umowy.

  OPIS KURSU PJM B1

  Program kursów B1 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A2. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

  Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. 

  Uczestnik Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów PJM. 

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu B1 z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.