Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu


DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

 

Jak należy dostosować placówkę, aby była ona dostępna dla głuchych posługujących się polskim językiem migowym? Wbrew pozorom nie jest to trudne, jednak należy podejść do tego z wiedzą o ich potrzebach i często jest wymagana także dobra organizacja placówki. Koszty dostosowania placówki nie są duże. Należy zwrócić uwagę m.in. na:

  • wyznaczenie stanowiska obsługi osób głuchych (najlepszą i najtańszą metodą jest wdrożenie tłumacza on-line języka migowego).
  • odpowiednie oznaczenie stanowiska - najlepiej w widocznym miejscu, tak by osoba głucha wiedziała, gdzie należy się kierować - także przy wejściu do budynku.
  • przeszkolenie personelu w zakresie obsługi osoby głuchej.

Produkty finansowe - scenki sytuacyjne w PJM dla głuchych

 

W ramach projektu "Ochrona praw konsumentów - osób z niepełnosprawnością słuchu" powstały także 3 filmiki, które w sposób sytuacyjny wyjaśniają czym są: polisolokaty, obligacje i kredyty. 

Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym stykają się na codzień z barierą nie tylko komunikacyjną, ale także informacyjną. Dla większości z nich język polski (nawet pisemny) jest traktowany jak język obcy, gdyż ich językiem pierwszym (ojczystym) jest PJM - co się przyczynia do tego, że znajomość polskiego wśród nich jest bardzo zróżnicowana. Wielu z nich w stopniu słabym lub bardzo słabym posługuje się polskim językiem pisanym, dla takich informacje o wymienionych wyżej produktach finansowych są niedostępne, tym bardziej że często są opisane w trudnym, prawniczo-finansowym języku. To jednocześnie może powodować zagrożenie finansowe wynikające z niewiedzy.

KREDYT BANKOWY

To umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

POLISOLOKATA

Polisolokata (inaczej nazywana polisą lokacyjną) jest pewnego rodzaju połączeniem lokaty oszczędnościowej z polisą na życie. Klient wpłaca pieniądze na specjalne konto i po pewnym czasie uzyskuje je z powrotem wraz dodatkowo naliczonym zyskiem. Sęk tkwi w tym, że osoba zakładająca polisolokatę podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, a nie z bankiem.

OBLIGACJE

Obligacje – papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent (Państwo, gmina, przedsiębiorstwo) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (czyli Twoim) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (np. wypłaty odsetek i wykupu obligacji).