Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym 2019 – 2022


 

 

Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność".

 

Tytuł projektu

„Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym".

 

Rozpoczęcie 01.04.2019

Zakończenie 31.03.2022

I OKRES II OKRES III OKRES

I OKRES

01.04.2019 - 31.03.2020

II OKRES

01.04.2020 - 31.03.2021

III OKRES

01.04.2021 - 31.03.2022

Warszawa - gdzie i co realizujemy w ramach projektu?

 

Płock - gdzie i co realizujemy w ramach projektu?

Miejsce i zakres działań:

WARSZAWA PŁOCK

WARSZAWA

Adres:

PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących
03-741 Warszawa ul. Białostocka 4

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, piątek 9.00 - 19.00, środa, czwartek 9.00 - 20.00.

 


 

Zajęcia:

 1. Poradnictwo społeczno-prawne udzielane bezpośrednio w Ośrodku w Warszawie i on-line  z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
 2. Informacja na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
 3. Poradnictwo psychologiczne.
 4. Indywidualne zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności – zajęcia merytoryczne.
 5. Zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności z zastosowaniem praktycznych metod przełamywania barier w komunikacji – zajęcia w terenie.
 6. Zajęcia czytelnicze.
 7. Zajęcia podnoszące poziom wiedzy ogólnej – prelekcje.
 8. Treningi umysłu.
 9. Spotkania środowiskowo-informacyjne.
 10. Warsztaty teatralne.
 11. Warsztaty fotograficzno-filmowe.
 12. Zajęcia twórczo-plastyczne: warsztaty rękodzieła.
 13. Zajęcia twórczo-plastyczne: praca w drewnie.
 14. Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego.

PŁOCK

 Adres:

PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
09-402 Płock ul. 3 Maja 16

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 11.00 - 15.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 15.00 - 19.00.

 


 

Zajęcia:

 1. Informacja na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.
 2. Indywidualne zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności – zajęcia merytoryczne.
 3. Zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności z zastosowaniem praktycznych metod przełamywania barier w komunikacji – zajęcia w terenie.
 4. Zajęcia czytelnicze.
 5. Zajęcia podnoszące poziom wiedzy ogólnej – prelekcje.
 6. Treningi umysłu.
 7. Spotkania środowiskowo-informacyjne.
 8. Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego.

Miejsce i zakres działań:

Opis zajęć:

 
Poradnictwo społeczno-prawne. Pomoc prawna polegająca na:
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 • Zakres poradnictwa prawnego: prawo pracy, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenie społeczne, sprawy rodzinne, prawo podatkowe.
Informacja na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej. Wiedza obywatelska jest niezbędna i ułatwiająca funkcjonowanie osobom głuchym w społeczeństwie.Informacja będzie polegała polega na:
 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w danej sytuacji osoby głuchej,
 • właściwej interpretacji pism urzędowych.
Zakres informacji: przysługujące uprawnienia, dostępne usługi, możliwości uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej, zakres zeznań podatkowych, spoczywające na każdym obywatelu obowiązki (przestrzeganie prawa RP, ponoszenie ciężarów i świadczeń na rzecz państwa, np. płacenie podatków, dbałość o stan naturalnego środowiska, a także ponoszenie odpowiedzialności za jego zagrożenie i niszczenie.
Poradnictwo psychologiczne. Uzyskanie umiejętności:
 • odpowiednie zachowanie się w różnych sytuacjach,
 • rozwiązywania konkretnych problemów osobistych
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
Indywidualne zajęcia aktywizujące: treningi umiejętności – - zajęcia w Ośrodkach. Celem tej formy wsparcia jest osiągniecie jak najwyższego poziomu samodzielnego funkcjonowania osób głuchych.
 1. Zajęcia z obszaru zawodowego.
Aktualne informacje z rynku pracy, przepisy (Kodeks pracy i in.). Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Treningi komunikowania się osoby głuchej z pracodawcą i współpracownikami. Motywowanie do aktywnego szukania zatrudnienia dla osoby bezrobotnej i osoby, dla której obecne zatrudnienie nie spełnia oczekiwań zawodowych - analiza możliwości zmiany pracy, samo zatrudnienia.
 1. Zajęcia z obszaru spraw codziennych.
Trening samodzielnego poruszania się w życiu codziennym: w sprawach socjalno-bytowych, zdrowotnych i społecznych, w samodzielnym porozumiewaniu się z osobami słyszącymi przy załatwianiu spraw w miejscu zamieszkania, w sklepie, w placówce służby zdrowia, urzędzie i in.
 1. Zajęcia z obszaru językowego.
Rozszerzanie znajomości języka migowego. Wyjaśnianie niezrozumiałych pojęć, wskazywanie wyrazów bliskoznacznych i zasad gramatyki języka polskiego. Formułowanie pisemnych komunikatów (prosty teks w języku polskim) do prowadzenia dialogu z osobami słyszącymi. Czytanie ze zrozumieniem informacji dostępnych w polskim języku pisanym (prasa, Internet i in.).
 1. Zajęcia z obszaru informacyjnego.
Omawianie różnych informacji uzyskanych z prasy, Internetu i in.
 1. Zajęcia techniczne.
Korzystanie z nowoczesnej technologii - wsparcie od zakupu sprzętu do nauki samodzielnego korzystania z programów umożliwiających komunikację wizualną.
Zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności z zastosowaniem praktycznych metod przełamywania barier w komunikacji – - zajęcia w terenie.
 1. Załatwianie spraw w miejscu pracy z kierownictwem, współpracownikami.
 2. Załatwienie spraw dnia codziennego, np. wybranie danego towaru przemysłowego w sklepie, poruszanie się w środkach komunikacji miejskiej i dalekobieżnej - zakup biletu, załatwienie spraw w bankach, na poczcie, w punkcie usługowym, w miejscu zamieszkania, np. w administracji , rozmowy z sąsiadami.
 3. Załatwienie spraw rodzinnych ze słyszącymi członkami rodziny, w przedszkolu, w szkole, gdzie uczęszczają dzieci słyszące rodziców głuchych.
 4. Załatwienie spraw w instytucjach.
Zajęcia czytelnicze. Tłumaczenie na język migowy tekstu wybranych  książek. Co daje nam czytanie? Czytanie to poznanie nowych sytuacji, wydarzeń, losów innych ludzi i  rozszerzenie znajomości języka polskiego.
Zajęcia podnoszące poziom wiedzy ogólnej - – prelekcje.  Prelekcje w języku migowym z wykorzystaniem materiałów fotograficznych, multimedialnych, zasobów internetowych. Zakres tematyczny: historia Polski i świata, przyroda, geografia, tematyka pojawiająca się w mediach.
Treningi umysłu. Ćwiczenia umysłowe, podobnie jak ćwiczenia fizyczne, przynoszą korzyści każdemu – niezależnie od wieku, płci, sprawności, wykształcenia. Ćwiczenia umysłowe są nieocenioną pomocą w rehabilitacji osób z wadami słuchu.
 1. Ćwiczenia za pomocą gier logicznych. Gry logiczne to gry rozwijające umysł. Są doskonałą gimnastyką umysłową. Sprawdzają się na każdym poziomie wiekowym. Zastosowane gry logiczne: Scrabble - układanie słów - ćwiczenie pamięci, poznawanie nowych słów ich znaczeń, Equate – Scrabble Matematyczne, Tik Tak Bum - gra słowna, Dixit - obrazkowa gra skojarzeniowa, sudoku, brydż, szachy, warcaby.
 2. Zagadki logiczne, łamigłówki - ćwiczenia z tematycznych stron internetowych.
Spotkania środowiskowo-informacyjne. Spotkania osób głuchych komunikujących się językiem migowym – spotkania, na których nie ma bariery językowej i w czasie których są omawiane problemy związane z codziennym funkcjonowaniem: analiza trudności, wymiana sposobów radzenia sobie z nimi.
Warsztaty teatralne. Teatr jest niewątpliwie sztuką, która pozwala na doznania najwyższego rzędu. To właśnie sztuka teatralna pozwala nam odczuć i pobudzić w sobie emocje i uczucia, które głęboko w nas są na co dzień schowane. Teatr to też język – w naszym przypadku – język migowy. Język, którym się posługują głusi, pozwala im nie tylko na porozumiewanie się, ale też na tworzenie odrębnej kultury. Dzięki językowi migowemu oraz odmiennym doświadczeniom życiowym powstaje też unikatowy humor, który odgrywa szczególną rolę, ponieważ służy spajaniu społeczności oraz kształtowaniu poczucia jedności. Program zajęć. Krótkie formy teatralne (wiersze, bajki wybranych autorów, scenariusze własne) przedstawione w języku migowym – opracowanie, występ. Przedstawienia zostaną udostępnione szerszej publiczności – strona www.pzg.warszawa.pl  - zakładka Teatr „Cisza na scenie".
Warsztaty fotograficzno-filmowe. Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych tworzeniem form wizualnych za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego. Na zajęciach uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie fotografowania, filmowania, wykorzystania Internetu. Równolegle rozwijane będą zdolności generowania własnych pomysłów, wyszukiwania tematów w obszarze krótkiej, dokumentalnej formy fotograficznej i filmowej. Zajęcia służą również dokumentowaniu przemijającego czasu, historii, wydarzeń i ludzi, prowadzeniu zapisu obecnych wydarzeń do albumów rodzinnych. Wybrany materiał fotograficzno-filmowy zostanie wstawiony na stronę internetową organizacji. W planach jest również utworzenie słownika języka migowego – tematyka kulinaria. Zarys programu warsztatów:
 • fotografowanie lub nagrywanie scenek uchwyconych w życiu codziennym,
 • praca nad słownikiem języka migowego – temat kulinaria; słownik będzie zawierał znaki migowe produktów spożywczych z pokazaniem danego produktu,
 • prezentacja wykonanych prac na stronie internetowej organizacji – zakładki: Prezentacja fotografii i filmów, Słownik tematyczny języka migowego – „Kulinaria",
 • 2 wystawy fotografii zorganizowane w siedzibie PZG Oddziału Mazowieckiego – wystawa o charakterze otwartym.
Zajęcia twórczo-plastyczne: warsztaty rękodzieła.
 •  Poznanie technik plastycznych i rękodzieła artystycznego,
 • Decoupage - ozdabianie przedmiotów (z drewna, metalu, ceramiki, tektury ) przez naklejanie na nie wzorów z papieru i serwetek papierowych a następnie preparowanie klejem, lakierem.
 • Recyklingowe wyplatanie z papieru gazetowego różnych przedmiotów okazjonalnych i użytkowych.
 • Krawiectwo - przedmioty okazjonalne i użytkowe.
 • Wykorzystanie surowców wtórnych, m.in. używanej odzieży i tkanin do tworzenia nowych form.
 Zajęcia twórczo-plastyczne: praca w drewnie.  Wykonywanie różnych przedmiotów: ozdobnych wieszaków, ramek do obrazów, pudełek, półek, karmników dla ptaków, różnego rodzaju ozdób świątecznych, i in.
Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego. Poznanie zagadnień z zakresu organizacji i higieny żywienia z nastawieniem na właściwe odżywianie. Tematyką wiodącą zajęć będzie spożywanie zdrowej żywności i wykonanie proponowanych potraw. Głównym założeniem zajęć z zakresu gospodarstwa domowego jest rozwijanie zainteresowań sztuką gotowania, poznawania technik gotowania i serwowania potraw. Tematy poruszane w czasie zajęć – racjonalne odżywianie, diety, planowanie budżetu, BHP pracy w kuchni, estetyka stołu, savoir vivre zachowanie przy stole.

Kto może skorzystać i jak można się zgłosić:

 • miejsce zamieszkania/przebywania – województwo mazowieckie,
 • zgłoszenie: osobiście w biurze PZG w Warszawie lub w Płocku,
 • wymagane złożenie kserokopii orzeczenie określającego rodzaj i stopień niepełnosprawności – umiarkowany / znaczny.
 • wymagane wypełnienie karty wniosku,
 • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą.

 

 


Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisu.

Działania w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym"
– przegląd wpisów:

Kadr filmu - Iwona Wróblewska przebrana za Królową stoi przy okrągłym zwierciadle

Teatr na odległość: zbiór bajek (napisy, PJM)

Teatr „Cisza na Scenie” pomimo stanu epidemicznego nadal prężnie działa – w niniejszym artykule prezentujemy Wam filmiki z cyklu: „Opowiem Ci bajkę”. Wszystkie poniższe filmy były zrealizowane tylko i wyłącznie on-line lub we własnym zakresie.  „Kapciuszek”   „Śpiąca Królewna”   „Śnieżka i 6 krasnoludków”   Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym […]

II okres realizacji „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” oraz zmiany w związku z epidemią SARS-CoV-19

Konkurs PFRON „Szansa-Rozwój-Niezależność” Zadanie: Obywatel komunikujący się w języku migowym w środowisku społecznym II okres realizacji: 01.04.2020r. – 31.03.2021r. W obecnych czasach, kiedy są ograniczenia dotyczące poruszania się po mieście z powodu epidemii będziemy Was wspierać za pośrednictwem komunikatorów internetowych. KONTAKT Warszawa:   Telefon 882 088 890 (SMS)   SKYPE pzgwarszawa   E-mail pzgomaz@wp.pl   […]

Prelekcje w ramach „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym”

Regularnie prowadzimy prelekcje o różnorodnej tematyce. Dzięki nimi nasi beneficjenci poszerzają swoją wiedzę na temat historii Polski i świata, historii Ziemi, przyrody, geografii, a także dowiadują się co się dzieje w mediach. Prelekcje są prowadzone w języku migowym z wykorzystaniem materiałów fotograficznych, multimedialnych, zasobów internetowych. Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym […]

Zajęcia kulinarne (galeria zdjęć)

U nas nigdy nie ma nudy! Prezentujemy Wam zdjęcia z zajęć kulinarnych 🙂 Wspólne gotowaliśmy takie potrawy, jak np.: Krążki z kapusty zapiekane w piekarniku Gofry z kremem budyniowym i brzoskwiniami Makaron z sosem z avocado Placki z cukinii Warzywne spaghetti Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” […]

Treningi umysłu, podnoszące znajomość języka polskiego, prelekcje i inne zajęcia

Zapraszamy do małej galerii zdjęć uwiecznionych w trakcie części działań w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym”. Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Mini kampanie społeczne – „Przemoc”, „HEJTowi mówmy STOP!”, „Ustawa RODO”

„Przemoc” Czy przemoc to tylko bicie? Kiedy występuje przemoc? Jakie są rodzaje przemocy? Tego się dowiecie z filmiku zrealizowanego przez uczestników Koła Teatralnego „Cisza na Scenie”, która dołożyła starań aby wykorzystać swoje umiejętności aktorskie i odegrać kilka scen zawierające elementy przemocy. Co zrobić, gdy w rodzinie występuje przemoc? W sytuacjach niebezpiecznych należy wezwać policję, która […]

Zajęcia twórczo-plastyczne

Zapraszamy do galerii zdjęć z zajęć warsztatów rękodzieła artystycznego, prowadzonych w ramach projektu „Obywatel komunikujący się polskim językiem migowym samodzielny w środowisku społecznym”. Warsztaty Rękodzieła Artystycznego Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Sztuka gotowania w ramach zajęć z zakresu gospodarstwa domowego

Knedle ze śliwkami, sałatka z buraczkami, naleśniki ze szpinakiem oraz wiele innych zdrowych, sycących i smacznych potraw – przy okazji uczestnicy poznawali właściwości zdrowotne poszczególnych potraw, sposób ich podania do stołu i poznawali związane z nimi historie. Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” Dofinansowano przez Państwowy Fundusz […]

Scenariusz własny – „Dr Cwany”, „Już się nie wyMIGAsz”

Filmiki wykonane na bazie scenariuszy wymyślonych przez uczestników – „Doktor Cwany”. Filmik „Już się nie wyMIGAsz” został nakręcony wspólnie z Kingą Makowiecką do konkursu filmowego „Złote Kalesony”. Otrzymał dwie nominacje. „Dr Cwany” „Już się nie wyMIGAsz” Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji […]

Warzywny słownik PJM: „Warzywa” Juliana Tuwima (NAPISY, PJM)

Ten filmik w wykonaniu Koła Teatralnego można potraktować zarówno jako słownik znaków warzyw, jak i tłumaczenie wiersza Tuwima na język migowy. Można się nauczyć nowych znaków, takie jak np. kartofle, marchewka, kapusta, groch. Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Filmy i kreskówki opisywane w PJM

Poniżej prezentujemy przekład obrazu filmu na język migowy – fragment Charliego Chaplina oraz kreskówka „Play Safe”. Autorami treści są Artasz Amiryan i Adam Stoyanov. Zajęcia w ramach Koła Filmowego i Koła Teatralnego Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Prelekcje na świetlicy – galeria zdjęć z wybranych spotkań

W ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” regularnie przeprowadzamy prelekcje tematyczne, czyli zajęcia podnoszące poziom wiedzy ogólnej.  Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego

Dzięki zajęciom z zakresu gospodarstwa domowego nasi uczestnicy poznali odpowiedzi na pytania takie jak np.: jak gotować tanio, zdrowo i smacznie? jakie potrawy są zdrowe i dlaczego? jakie są właściwości poszczególnych składników odżywczych? jakie potrawy są lekkostrawne, a jakie nie? Zapraszamy do galerii zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku […]

„Nie rozumiesz? Nie podpisuj!” [PJM, NAPISY PL]

Często się zdarzają sytuacje, kiedy podpisujemy umowę, nie rozumiejąc dokładnie jej treści – na ogół są one napisane zaawansowanym językiem polskim, lub „prawniczym” językiem. Jak wiemy, nie wszyscy głusi mają dobrze opanowany język polski na tyle, by móc w pełni świadomie podpisać umowę. Bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy są uruchomione dodatkowo płatne pakiety, o […]

Wiersz niesłyszącej Piwowarskiej „Rozmarzenie wiosną” (PJM)

hej ty niebo – ty wiosno                                  ty rzeko! płyną chmury – płyną gdzieś z daleka wiatr je niesie                         pogania                 […]

„Głuchy Czerwony Kapturek” PJM, NAPISY PL

Jak wyglądałaby bajka, gdyby Wilk spotkał Czerwonego Kapturka, który jest… Głuchy? Czy Wilk opanuje podstawy PJM, aby zrozumieć pytania Głuchego Kapturka i móc na nie odpowiedzieć? Czy bajka się skończy tak samo jak w tej znanej nam bajce? Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcamy do obejrzenia filmiku w wykonaniu Koła Teatralnego „Cisza na Scenie”! […]

Warsztaty Rękodzieła Artystycznego – przygotowanie się do Wielkanocy

Nasi uczestnicy projektu wykonali piękne ozdoby Wielkanocne – z materiałów w większości przeznaczonych do ponownego przetwórstwa, takich jak: opakowanie po jajkach, wydmuszki, słoiki, gazety. Zapraszamy do galerii zdjęć!   Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

„Mówi zając do Baranka” – życzenia świąteczne w postaci wierszyka dla dzieci

Mówi zając do baranka – „jaka piękna ta pisanka”! Wtem z jajeczka wyszła kurka, nastroszyła swoje piórka. Biega, głośno krzyczy, ze Wesołych Świat Wam życzy. Wszystkiego dobrego i radosnego z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Koło Teatralne „Cisza na Scenie” i Koło Filmowe „Deaf Studio”. Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” (Informacja w PJM)

Informujemy, że dnia 1.04.2019 r. rozpoczyna się realizacja projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym”. Działanie obejmuje m.st. Warszawę i Płock. Termin zakończenia projektu datowany jest na 31 marca 2022 r. Projekt jest realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie. […]