ŚREDNIOZAAWANSOWANY KURS B1 +


 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa
Cena
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

WRZESIEŃ – LISTOPAD

06.09 – 22.11.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w środy i piątki

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 1  Cena: 1400 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

WRZESIEŃ – LISTOPAD

02.09 – 26.11.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 2 Cena: 1400 zł
2024
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

MARZEC – MAJ

12.03 – 28.05.2024

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

we wtorki i czwartki

godz. 17:00 – 20:15

KURS ON-LINE

Grupa 1

Cena: 1400 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

MARZEC – CZERWIEC

16.03 – 23.06.2024

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

KURS ON-LINE

Grupa 2


Cena: 1400 zł


Dokładny opis kursu PJM B1 + znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B1+


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka (200zł) wpłacona - nie staram się o dofinansowanie PFRON.Zaliczka (70zł / 140zł) wpłacona - staram sie o dofinansowanie z PFRON

  ** Ważne: przeczytaj poniżej, zanim przejdziesz dalej.

  - W przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka w zależności od dofinansowania wynosi 5% lub 10% wysokości ceny kursu, czyli 70zł lub 140zł.

  - W przypadku nieubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka wynosi 200zł.

  - Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora.

  - Zaliczkę należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B1

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM B1+

  Program kursów B1+ jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie B1. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

  Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

  Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów.

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu B1+ z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.