ŚREDNIOZAAWANSOWANY KURS B1 +


 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa
Cena
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

WRZESIEŃ – LISTOPAD

04.09 – 20.11.2024

(90 godzin dydaktycznych)

 

w środy i piątki

godz. 17:00 – 20:15

KURS ON-LINE

Grupa 3

Cena: 1600 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie B1

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ

07.09 – 08.12.2024

(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 13:00 – 16:30

KURS ON-LINE

Grupa 4

Cena: 1600 zł


Dokładny opis kursu PJM B1 + znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B1+


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w kursie jest wpłacenie zaliczki w wysokości:

   200 zł - w przypadku nie ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON80 zł - dla osób doświadczających trwałej lub okresowej trudności w komunikowaniu się (ze względu na stan zdrowia) i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON160 zł - dla rodzin lub osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobą osób doświadczającą trwałej lub okresowej trudności w komunikowaniu się (ze względu na stan zdrowia) i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON

  Brak wpłaty zaliczki w terminie do trzech dni po zapisaniu się na kurs, będzie jednoznaczne z rezygnacją w udziale.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B1+

   
   

  Dodatkowe pytania/informacje:


   
   

  Oświadczenia:

  Chcę otrzymać dostęp do usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.*

  Przyjmuję do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia się kursu.*

  Zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wybranej wysokości w terminie 3 dni od zapisania się na kurs na numer konta Organizatora.*

  Akceptuję Warunki udziału w kursie PJM. Warunki udziału w kursie PJM znajdują się pod formularzem zgłoszeniowym.*

   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  Warunki udziału w kursie PJM

  1. Organizatorem kursów PJM jest Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4.
  2. Kontakt do organizatora : e-mail: kstachewicz@pzg.warszawa.pl, telefonicznie: 882 088 890,  22 619 92 95.
  3. Konto do wpłat: 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
  4. Postanowienia poniższe nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
  5. Do udziału w kursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika:
   1. komputera lub podobnego urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub inne;
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie umożliwia odrabiania zajęć w innym terminie, w przypadku nieobecności uczestnika lub awarii sprzętu/ Internetu, o którym jest mowa w pkt. 4 lit. “a” i “b”.
  7. Warunkiem udziału w kursie jest opłacenie całości kosztów, wskazanych w ogłoszeniu o szkoleniu, maksymalnie na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  8. Organizator w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od niego (nie zebranie się grupy, nagła choroba wykładowcy itp.), zastrzega sobie prawo odwołania kursu.
  9. Organizator, jeśli wystąpi zdarzenie opisane w pkt. 2, zaproponuje uczestnikom inny termin zajęć lub na życzenie uczestnika, zwróci opłacony koszt udziału w kursie.
  10. Zawiadomienie o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć organizator wysyła w formie elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres email oraz podejmuje próbę zawiadomienia telefonicznie.
  11. Organizator nie odpowiada za dodatkowo poniesione przez uczestnika koszty udziału w kursie (np. koszt wcześniej zakupionych biletów, zakwaterowania itp..), jeśli nastąpi zdarzenie opisane w pkt. 2.
  12. Uczestnik przed rozpoczęciem się kursu, może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w nim. W takim wypadku organizator zobowiązuje się zwrócić opłacony koszt udziału w kursie.
  13. w celu rezygnacji z kursu, Uczestnik zobowiązany jest wysłać oświadczenie na adres emial: kstachewicz@pzg.warszawa.pl.

  Zwrot kosztów udziału w kursie, odbędzie się na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na inny wskazany w oświadczeniu odstąpieniu od umowy.


  OPIS KURSU PJM B1+

  Program kursów B1+ jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie B1. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć.

  Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

  Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów.

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu B1+ z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.