Art. 1


PJM:

SJM:


Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady:
1) korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach;
2) obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
3) dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami
uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na
różnych poziomach;
4) monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.