Art. 10.


PJM

SJM

Art. 10.

  1. Podmiot zobowiązany zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Przepisy art. 7 i art. 8 stosuje się odpowiednio.
  2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.