Art. 20.


PJM


SJM

Art. 20.

 1. Rada składa się 17 członków, w tym z Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Członkiem Rady może zostać osoba znająca PJM, SJM lub SKOGN lub zajmująca się zawodowo tą problematyką.
 3. W skład Rady powołuje się:
  1) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw: oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wewnętrznych oraz informatyzacji;
  2) przedstawiciela:
  a) Ministra Sprawiedliwości,
  b) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
  Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
 4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 5. Kandydatów na członków Rady zgłaszają zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje oraz organy, o których mowa w ust. 3.