Art. 21.


PJM

SJM

Art. 21.

  1. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego spośród członków.
  2. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba uprawniona, znająca PJM i język polski.
  3. Wiceprzewodniczącym Rady jest Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
  4. Wiceprzewodniczącemu Rady przysługują kompetencje Przewodniczącego w razie niedokonania wyboru Przewodniczącego, do czasu jego wyboru.