LeasingOpis

Leasing forma umowy cywilno-prawnej, w której finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych warunkach i oddać korzystającemu do używania albo jednocześnie do używania i czerpania pożytków. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie, które jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez leasingobiorcę. Przepisy prawa polskiego leasingodawcę określają mianem „finansującego”, natomiast leasingobiorcę – „korzystającym”.