ZNAKI EKONOMICZNE


Makroekonomia

Opis Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się gospodarką jako całością. Jej celem jest zrozumienie pełnego obrazu funkcjonowania gospodarki. Makroekonomia stara się więc odpowiedzieć na pytania: • W jaki sposób społeczeństwo wytwarza dobra? • W jaki sposób je dzieli? • W jaki sposób działanie rządu i banku centralnego, czyli polityka gospodarcza, może […]


Kurs walutowy

Opis Kurs walutowy to cena waluty obcej podana w walucie krajowej, czyli kurs walutowy podaje ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę waluty obcej.


Kryzys walutowy

Opis Kryzys walutowy to silny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej kraju. W pierwszej kolejności, efektem kryzysu jest dewaluacja waluty krajowej i wzrost inflacji, a w drugiej –wzrost bezrobocia.


Inflacja

Opis Inflacja jest to trwały wzrost poziomu cen. Mierzy się ją przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie, np. wzrost cen w lipcu o 10% miesięcznie oznacza, że są one przeciętnie o 10% wyższe niż w czerwcu (stanowią 110% poziomu cen w […]


Import

Opis Import polega na zakupie towarów i usług wyprodukowanych za granicą w celu zużycia ich w kraju.


Globalizacja

Opis Globalizacja jest to proces, który polega na tworzeniu gospodarki na całym obszarze Ziemi, dla którego granice państw czy bloków gospodarczych nie mają już podstawowego znaczenia. Jego warunkiem jest usuwanie barier dla wymiany i produkcji dóbr i usług, przepływów kapitału i ludzi.


Giełda

Opis Giełda jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary. Giełda jest rynkiem zorganizowanym na zasadzie aukcji – nabywcą staje się ten, kto w momencie dokonania transakcji jest gotów zapłacić najwięcej za przedmiot notowań.


Fundusze emerytalne

Opis Fundusze emerytalne to instytucje sektora finansowego, których zadaniem jest zapewnienie swoim uczestnikom dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat aż do chwili śmierci. <zdj12>


Euro

Opis Euro jest wspólną walutą krajów Unii Europejskiej. Dotychczas wprowadziło ją u siebie 17 krajów.