KURS B2 – ZAAWANSOWANY


HARMONOGRAM I CENNIK

DatyDni tygodniaCzęść kursu i grupaCena
--Aktualnie brak naboru.

-

Dokładny opis kursu B2 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM B2

  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka wpłaconaStaram sie o dofinansowanie z PFRON

  **w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka nie jest wymagana. Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora. Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom B2

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   

  OPIS KURSU PJM B2

  Kursy B2 są podzielone na 3 części:

  • B2/1 obejmujących łącznie 60 godzin dydaktycznych
  • B2/2 obejmujących łącznie 60 godzin dydaktycznych
  • B2/3 obejmujących łącznie 80 godzin dydaktycznych

   

  Program kursów obejmuje łącznie 200 godzin dydaktycznych zajęć.  Jest przeznaczony dla osób, które ukończyły wszystkie części kursu B1. Każda część kursu B2 jest zakończony egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć. Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Przewidywane efekty szkolenia:

  - uczestnik samodzielnie interpretuje i modyfikuje teksty konkretne i abstrakcyjne. Potrafi spontanicznie podjąć rozmowę z osobą Głuchą oraz w stopniu podstawowym podjąć tłumaczenie dwukierunkowe.

  - uczestnik biegle stosuje liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasowniki zgody, dynamikę ruchu, elementy niemanualne, modyfikacje mimiczną , liczbę mnogą, idiomy.

  - uczestnik po ukończeniu kursu powinien poprawnie gramatycznie produkować własne wypowiedzi na różne tematy.

  - uczestnik samodzielnie interpretuje złożone teksty migowe prezentowane przez native singerów.

  - uczestnik samodzielnie interpretuje oraz tłumaczy informacje z mediów.

  - uczestnik powinien być odpowiednio przygotowany do egzaminu certyfikacyjnego.

   

  Cena obejmuje: Materiały dydaktyczne, serwis kawowy, wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursów.