PODSTAWOWY KURS A1 (ELEMENTARNY)


Daty Dni tygodnia Przypisana grupa Cena
 

WRZESIEŃ – LISTOPAD

05.09 – 23.11.2022

KURS ON-LINE

(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i środy

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 6 Cena: 1200zł
 

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ

03.09 – 04.12.2022

KURS ON-LINE

(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 7 Cena: 1200zł
2023
 

STYCZEŃ – MARZEC

16.01 – 06.03.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki, środy i piątki

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 1 Cena: 1200zł
 

MARZEC – CZERWIEC

20.03 – 12.06.2023

KURS ON-LINE

22 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki i środy

godz. 17:00 – 20:15

Grupa 2 Cena: 1200zł
 

MARZEC – CZERWIEC

25.03 – 18.06.2023

KURS ON-LINE

20 spotkań
(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele

godz. 9:00 – 12:30

Grupa 3 Cena: 1200zł

Dokładny opis kursu PJM A1 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM A1


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka wpłaconaStaram sie o dofinansowanie z PFRON

  **w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka nie jest wymagana. Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora. Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.
   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom A1

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM A1

  Program kursów obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć . Jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka migowego.

   

  W procesie szkolenia uczestnik pozna:

  – gramatykę PJM

  – komunikowanie się kanałem wizualno-przestrzennym

  – nadawanie i odbieranie komunikatów w PJM

  – alfabet, liczebniki i liczebniki inkorporowane

  – słownictwo (ok. 450 znaków ideograficznych)

  – zasady używania klasyfikatorów

  – ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów

   

  Zakładane efekty szkolenia:

  – uczestnik rozumie i stosuje wyrażenia z życia codziennego

  – uczestnik potrafi formułować pytania i odpowiedzi dotyczące najbliższego otoczenia

  – uczestnik zdobył umiejętność autoprezentacji

  – potrafi używać liczebniki inkorporowane oraz klasyfikatory przestrzenne

   

  Dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku materiałów.

  Kursy zakończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Cena obejmuje: Materiały dydaktyczne, wydanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursów.