Art. 16.


PJM

SJM

Art. 16.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru, o którym mowa w art. 15, a w szczególności:

  1. wzór rejestru,
  2. wzór wniosku o wpis do rejestru,
  3. wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru,
  4. wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru,
  5. wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru,
  6. wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość PJM, SJM i SKOGN,
  7. zasady wpisu do rejestru, zmiany danych i skreślenia na liście,
  8. tryb udostępniania informacji, ich zakres, a także tryb udostępniania wniosków oraz ich składania,
  9. zakres danych publikowanych w rejestrze

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania rejestru.