Art. 19.


PJM

SJM

Rozdział 5

Polska Rada Języka Migowego

Art. 19.

 1. Tworzy się Polską Radę Języka Migowego, zwaną dalej „Radą”.
 2. Rada jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Do zakresu działania Rady należy:
  1) ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
  2) upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
  3) sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
  4) wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.