Art. 6.


PJM

SJM

Art. 6.

Przepisy ustawy są realizowane przez:

  1. organy administracji publicznej;
  2. jednostki systemu;
  3. podmioty lecznicze;
  4. jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działające w tych obszarach

– zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.