Art. 104.


Art. 104.

  1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
  2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:
    „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 

    Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
  3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.