Art. 114.


Art. 114.

  1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.
  2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.