Art. 144.


Art. 144.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.
 2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.
 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

  3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,

  4) inicjatywy ustawodawczej,

  5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,

  6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,

  7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

  8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,

  9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,

  10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,

  11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,

  12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,

  13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,

  14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,

  15) zwoływania Rady Gabinetowej,

  16) nadawania orderów i odznaczeń,

  17) powoływania sędziów,

  18) stosowania prawa łaski,

  19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

  20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

  21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,

  22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

  25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,

  26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,

  27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

  28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,

  29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,

  30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.