Skarbowe papiery wartościoweOpis

Skarbowe papiery wartościowe to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Do skarbowych papierów wartościowych należą bony skarbowe i obligacje skarbowe.